UAZ originální náhradní díly
Rychlý kontakt
Hory 9, Předín, okr. Třebíč - předání zboží po předchozí telefonické dohodě - není zde kamenná prodejna

Praha 10, Nosická 12 - předání zboží po předchozí telefonické dohodě - není zde kamenná prodejna
Akce a slevy na email

Obchodní podmínky

Provozovatelem e-shopu www.uaz-nd.cz je:

MERCURY - B, spol. s r. o.

 

jednatel společnosti: Miloš Picmaus

sídlo firmy: Praha 10; Nosická 12; PSČ 100 00

IČ: 26 16 93 63

DIČ: CZ - 26 16 93 63

Registrace: OR MS Praha, oddíl C, vložka 764 94

pobočka společnosti je na adrese:

Hory 9; pošta Předín; okr. Třebíč; PSE 675 27


telefonní kontakt - mobil: + 420 603 436 433 

e-mail: mercury.b@seznam.cz
mercuryb@seznam.cz


Informace

 

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Uvedená je i cena bez DPH.

Informace o přijímaných způsobech platby:

  • Platba v hotovosti při převzetí.
  • Platba na dobírku (včetně částky doběrečného).
  • Platba předem převodem na účet (bez doběrečného) jen po předchozí telefonické domluvě.

  

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

Doručování zboží

 

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, zpravidla do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Doba dodání v některých případech závisí na dodání ze zahraničí (z Ruska), což může prodloužit dobu dodání, též při přepravě mezi pobočkami může dojít k časovému prodlení. Pokaždé Vás budeme informovat o časovém horizontu dodání objednávky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Daňový doklad je vždy přiložen v zásilce nebo předán se zbožím.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení:

Pro doručení zásilky využíváme služeb České pošty (při splnění podmínek přepravy České pošty www.cpost.cz)

-       při platbě na dobírku je poštovné a balné (v rámci ČR) celkem 159 Kč za balík velikosti S, za balík větší velikosti v závislosti na velikosti dílu bude poštovné adekvátně navýšeno (vel. M 189 Kč, vel. L 229 Kč a vel. XL 379 Kč)

-       předem převodem na náš u Komerční banky (účet číslo 51-3672670297/0100) a následné zaslání Českou poštou - jen po předchozí domluvě telefonicky nebo emailem - vzhledem k rozdílným cenám České pošty - záleží na rozměru balíku - velikost S-XL - bude poštovné kalkulováno individuálně, zboží je poté obvykle expedováno do 3 pracovních dnů od obdržení částky na náš účet 

-       velké a těžké díly (jako např. části karoserie, motoru apod.) nelze přepravovat poštou, po dohodě je lze přepravit prostřednictvím smluvních přepravců, poté je cena dána podle vzdálenosti, hmotnosti a rozměru zboží – individuální

-       čelní skla je možné odebrat pouze osobně event. zajistí dovoz prodejce – po dohodě

-       je možné dohodnout dopravu zboží prodejcem – cena je kalkulována individuálně a přeprava realizována po odsouhlasení sumy za přepravu zákazníkem

-       v případě osobního odběru neúčtujeme žádný poplatek, objednávky z e-shopu s vlastním odběrem v sídle firmy nebo na pobočce lze platit pouze v hotovosti; odběr zboží pouze po předchozí telefonické domluvě

-       neakceptujeme platební karty

-       poštovné do zahraničí bude účtováno individuálně dle podmínek přepravce (zpravidla České pošty) a bude předem oznámeno zákazníkovi e-mailem, bude-li zákazník s výší poštovného souhlasit, pak bude zboží odesláno

-       poštovné a balné (při platbě na dobírku) na Slovensko činí 500 Kč s výjimkou zboží vyžadujícího specifické podmínky přepravy (viz. výše) Event. vyšší poštovné na Slovensko bude zákazníkovi oznámeno předem a zboží bude odesláno až po schválení ceny poštovného zákazníkem

-       poštovné a balné (při platbě předem převodem na účet e. 51-3672670297/0100) na Slovensko činí též 500 Kč s výjimkou zboží vyžadujícího specifické podmínky přepravy (viz. výše) Event. vyšší poštovné na Slovensko bude zákazníkovi oznámeno předem a zboží bude odesláno až po schválení ceny poštovného zákazníkem

 


Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Rovněž je-li objednávka zboží učiněna telefonicky, pomocí SMS nebo jiného prostředku komunikace na dálku, a ne prostřednictvím e-shopu, platí lhůta na vrácení zboží 14 dnů od převzetí zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

 

Zboží zasílejte na adresu: Mercury – B, spol.s r.o. Hory 9, pošta Předín PSČ 675 27

 


Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 Zákonná práva z vad

 Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

 V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

• bezplatné odstranění vady opravou;

• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborné instalace.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktníbúdaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

 Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

 Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

 Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Ochrana osobních údajů a GDPR

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Uděluji souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR společnosti MERCURY-B, spol. r. o., Nosická 2389/12, 100 00 Praha 10, IČ:26169363, DIČ:26169363 se zpracováváním mých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, telefon, e-mail, popř. IČ, DIČ za účelem vyřízení učiněné objednávky, fakturace a její zaslání na uvedenou adresu prostřednictvím České pošty jako smluvního partnera.

Tento souhlas je výslovný, dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl.16 GDPR) nebo výmaz (č.17 GDPR), vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), jakož i podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).

V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní osobu Věru Picmausovou - email mercuryb@seznam.cz.

Jde o formalitu podle Nařízení Evropského parlamentu a rady /EU/ 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 Ostatní

Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

 Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 25. května 2018. 

Vytvořeno pomocí Tvujeshop.cz
Vlastní eshop snadno a rychle